Insane. Where was this team the whole game?

Jordon Wadlington @jordon