Me: this says “Third place is pretty good!” @julesmcclure: “Well, Third place IS pretty good”. The Cubs’ exact motto. t.co/5plSJFjRW…

Jordon Wadlington @jordon