Kia Ora! Made it to Auckland! Off the hotel!

Jordon Wadlington @jordon