Wow. Who failed worse that inning?

Jordon Wadlington @jordon