Ok, Kentucky covered. time to go to bed.

Jordon Wadlington @jordon