Disco ball sparkle dress on the way to see Lady Gaga!

Jordon Wadlington @jordon